Naši lidé

Blansko - seznam našich lidí

Ing. Jan Nečas

47 let, předseda OO ANO Blansko, předseda Výboru pro dopravu a územní plánování KÚ JMK

Lenka Šebelová

36 let, 1. místopředsedkyně OO Blansko, předsedkyně MO Jedovnice, členka rady městyse Jedovnice

Ing. Jiří Míšenský

65 let, předseda MO ANO Blansko, zastupitel města Blanska

Josef Škvařil

46 let, předseda MO ANO Ostrov u Macochy, zastupitel obce Ostrov u Macochy

Soňa Bychlerová

51 let, předseda MO ANO Adamov, zastupitelka města Adamova

Mgr. Lenka Dražilová

MBA, 54 let, zastupitelka KÚ JMK, zastupitelka města Blanska

Ing. Pavel Matuška

56 let, místopředseda MO ANO Blansko, zastupitel města Blanska

Program

1.

Energetika, odpady, vodné a stočné

 • konstruktivní a ekonomické řešení vytápění budov
 • samostatné vytápění bytových domů
 • aktualizace energetické koncepce města Blanska
2.

Ekonomika

 • zavedení transparentních účtů města a městských společností 
 • centrální nákupy města a městských společností materiálu a služeb
 • zveřejnění uzavíraných smluv města a městských společností na internetu
 • inventura městského majetku
3.

Sociální problematika

 • podpora mladých rodin s dětmi - volné obecní byty za zvýhodněný nájem
 • podpora výstavby malometrážních sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé rodiny
 • podpora výstavby a provozu hospiců
 • terénní péče a byty pro hendikepované
 • sbližování generací - staří mají zkušenosti, které mladí potřebují (kroužky, diskuze, přednášky ve školách)
 • podpora kroužků a mimoškolních aktivit i pro sociálně slabší děti
 • podpora činnosti spolků a aktivit pro seniory a hendikepované spoluobčany

4.

Školství

 • Mateřské školky a jesle
  • zajištění dostatečných kapacit pro mateřské školy a případně i jesle.
  • modernizace školek a jejich vybavení;
  • stavba mobilních školek, které v případě nenaplněnosti půjdou využít k jiným účelům
 •  Základní školy
  • maximální podpora mimoškolských aktivit dětí a mládeže se zaměřením i na mimosportovní aktivity mládeže
5.

Sport

 • transparentní dotace Blanenskému sportu
 • podpora k vytvoření sportovně-rekreačních programů v rámci mimoškolské činnosti mládeže

 • zajištění stability v prostředí financování sportovních klubů s důrazem na práci s mládeží

 • podpora trenérů a sportovních instruktorů mládeže pro jejich mimoškolní vzdělávání a vedení mládeže v různých odvětvích sportu

 • podpora sdružení, spolků, neprofesionálních organizací v oblasti sportu a tělovýchovy

 • zajištění dostupnosti veřejných sportovních ploch pro širokou veřejnost

 • podpora dokončení „Sportovního ostrova Ludvíka Daňka“

6.

Podnikání, práce, business

 • podpora rozvoje podnikání pro výrobní sféru a rozšíření pracovních míst
 • podpora rozvoje a růstu drobných obchodů a služeb v centru města

 

7.

Doprava

 • prioritou je vybudování mimoúrovňového spojení Blanska se starým Blanskem přes železniční koridor
 • dobudování průtahu městem ve směru sever – jih 
 • výstavba cyklostezky v úseku Blansko – Dolní Lhota
 • výstavba stezky pro pěší a cyklisty v úseku Češkovice – Obůrka
 • vyšší efektivita, plynulost a bezpečnost provozu v ulicích města
8.

Bezpečnost

 • osvětová činnost k problematice drog a prevenci kriminality
 • sociální programy k odvedení mládeže od drog a vandalismu
 • zpracování a zveřejnění vyhodnocení činnosti městské policie a její efektivity vzhledem k potřebám Blanska
 • zřízení informačního portálu městské policie
 • zpracovávání a pravidelné uveřejňování výročních správ o činnosti městské policie
 • podpora činností a vybavenosti SDH
 • zajištění efektivní připravenosti Blanska na krizové stavy
 • zvýšení bezpečnostní gramotnosti personálu škol, školek a dalších městských institucí
9.

Různé

Budování sítě naučných stezek

 • stezky mohou vzájemně navazovat a nabídnout ucelený přehled o historii města, kulturních a přírodních památkách a významných osobnostech

Čistota města

 • podpora výstavby oplocených psích výběhů ve městech

Akce

Kontakt

Jan Nečas blansko@anobudelip.cz
Předseda OO Blansko
601 562 029
Lenka Šebelová mo.jedovnice@anobudelip.cz
1. Místopředsedkyně OO Blansko
Lukáš Holík mo.boskovice@anobudelip.cz
Místopředseda OO Blansko
775 306 922